Estan exempts de l’impost sobre el patrimoni, amb les condicions i limitacions que s’estableixen a l’article 4 de la Llei de l’impost (podeu consultar, a l'enllaç destacat, el manual pràctic que l'AEAT publica anualment), els béns i els drets següents:

a) Els béns que integren el patrimoni històric espanyol que estiguin inscrits al Registre general de béns d’interès cultural o a l’Inventari general de béns mobles, com també aquells que s’hagin qualificat com a béns d’interès cultural per part del Ministeri de Cultura i estiguin inscrits al registre corresponent.

b) Els béns que integren el patrimoni històric de les comunitats autònomes.

c) Determinats objectes d’art i antiguitats.

d) L’aixovar domèstic.

e) Els drets de contingut econòmic en els instruments següents:

- Els drets consolidats dels partícips i els drets econòmics dels beneficiaris en una pla de pensions.

- Els drets de contingut econòmic que corresponguin a primes satisfetes als plans de previsió assegurats definits a l’article 51.3 de la Llei de l’IRPF.

- Els drets de contingut econòmic que corresponguin a aportacions efectuades pel subjecte passiu als plans de previsió social empresarial regulats a l’article 51.4 de la Llei de l’IRPF.

- Els drets de contingut econòmic derivats de les primes satisfetes pel subjecte passiu als contractes d’assegurança col·lectiva, diferents dels plans de previsió social empresarial, que instrumentin els compromisos per pensions assumits per les empreses, en els termes que preveu la disposició addicional primera del text refós de la Llei de regulació dels plans i els fons de pensions, i la normativa de desplegament corresponent, com també els derivats de les primes satisfetes pels empresaris als contractes d’assegurança col·lectiva esmentats.

- Els drets de contingut econòmic que corresponguin a primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin la dependència definits a l’article 51.5. de la Llei de l’IRPF.

f) Els drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial, mentre formin part del patrimoni de l’autor i, en el cas de la propietat industrial, sempre que no estiguin afectes a activitats econòmiques.

g) Els valors pertanyents a no residents els rendiments dels quals estiguin exempts en virtut del que disposa l’article 14 del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març.

h) El patrimoni empresarial i professional.

i) Les participacions en determinades entitats empresarials i professionals.

j) L’habitatge habitual del contribuent, amb un import màxim de 300.000 euros.