Constitueix la base imposable de l’impost el valor del patrimoni net del contribuent. Aquesta magnitud és la diferència algebraica entre l’import del patrimoni brut i tots els deutes deduïbles.

Els diferents béns i drets que integren el patrimoni brut del contribuent, s’han de computar aplicant les regles de valoració específiques que estableix a aquest efecte la Llei de l’impost segons la naturalesa pròpia de cada element patrimonial (per a més informació, podeu consultar, a l'enllaç destacat, el manual pràctic que l'AEAT publica anualment).

Es consideren deutes deduïbles en l’impost sobre el patrimoni les càrregues i els gravàmens de naturalesa real que disminueixin el valor dels béns o els drets respectius, com també els deutes i les obligacions personals de què hagi de respondre el subjecte passiu. Només són deduïbles si estan justificats degudament, i els interessos no es poden deduir en cap cas.

Per determinar la base liquidable dels subjectes passius residents a Catalunya, la base imposable s’ha de reduir en 500.000 euros, que és l’import del mínim exempt de tributació.