L'impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava el patrimoni net de les persones físiques. Constitueix el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels quals és titular, deduint-ne les càrregues i gravàmens que en disminueixin el valor, així com els deutes i les obligacions personals de què hagi de respondre el titular.

Pel que fa als subjectes passius residents a Catalunya, el rendiment de l’impost està cedit totalment a la Generalitat de Catalunya.

L’impost sobre el patrimoni es merita el 31 de desembre de cada any i afecta el patrimoni de què sigui titular el subjecte passiu en aquesta data. 

  • Declaració de patrimoni: autoliquidació

  • Què cal fer en cas de domiciliació incorrecta del compte