Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents, les persones jurídiques propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys. També en són subjectes passius les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge.

No obstant el que s’estableix al paràgraf anterior, els grups fiscals o grups de societats poden optar per tributar en règim de consolidació en l’autoliquidació anual d'aquest impost.

A l’efecte de l’impost sobre els habitatges buits, s’entén per:

Grup de societats: el conjunt de societats en què una de les societats té o pot tenir, directament o indirectament, el control d’una altra o d’altres, en els termes de l’article 42 del Codi de comerç.

Grup fiscal: el conjunt de societats anònimes, limitades i comanditàries per accions, i les entitats de crèdit a què fa referència la normativa sobre  l’impost sobre societats, residents en territori espanyol format per una societat dominant i totes les societats que en depenen.

Les entitats que integren un grup de societats o un grup fiscal i opten per aplicar el règim de consolidació fiscal no tributen en règim individual. En aquest cas, la condició de subjecte passiu recau sobre el grup fiscal o grup de societats. La societat dominant té la representació del grup i està subjecta al compliment de les obligacions tributàries materials i formals que derivin del règim de consolidació fiscal.