L’impost sobre els habitatges buits grava l’incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats de manera permanent. És aplicable en l’àmbit territorial de Catalunya. Únicament afecta a les persones jurídiques propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys.

Aquest impost té caràcter finalista. Els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions protegides pels plans d’habitatge, sens perjudici del que estableix la disposició addicional primera quant a la possible compensació a favor dels ajuntaments, i es prioritza que els recursos es destinin als municipis on s’han obtingut aquests ingressos.

  • Declarar habitatges buits