L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural.

Entrada en vigor

L'impost, creat per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 7340, de 30.03.2017),  i actualment regulat dins de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic (DOGC núm. 7426, de 03.08.2017), merita a partir de l’1 de gener de 2018, excepte en el cas de les motocicletes, en què merita a partir de l’1 de gener de 2019.

El desenvolupament reglamentari corresponent es troba pendent d'elaboració.