El tipus impositiu és de 2,5 euros per quilogram d'òxids de nitrogen.

La quota íntegra s'obté de multiplicar la base imposable pel tipus impositiu.

La quota líquida de l’impost s’obté d’aplicar a la quota íntegra, si escau, una bonificació per l’import que resulti d’aplicar el 5% sobre el producte de la quota íntegra pel percentatge d’aeronaus del contribuent que disposen d’aleta d’extremitat. Aquest percentatge es calcula respecte de les aeronaus que operen en l’aeròdrom corresponent.

Si aquesta bonificació no és aplicable, la quota líquida coincideix amb la quota íntegra.