En general, constitueix el període impositiu l’any natural. Però en particular, és inferior a l’any natural en els supòsits que l’inici de les activitats de l’aeròdrom corresponent s’esdevingui en una data posterior a l’1 de gener o que el cessament de les activitats s’esdevingui en una data anterior al 31 de desembre. A aquest efecte, no es consideren els casos de successió en l’execució de les activitats o de canvi de la denominació del subjecte passiu si no impliquen un cessament de l’activitat, sens perjudici del que disposa la Llei general tributària.

L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.