Afecten les declaracions que es presentin a partir del 2018.

Les modificacions relatives a l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, que  estableix l'article 4 de la Llei 2/2016,  de 2 de novembre, de modificacions urgents en matèria tributària (DOGC núm. 7241, de 07.11.2016) entren en vigor l’1 de gener de 2017 i, per tant, afecten les declaracions que es presentin a partir del 2018.

Amb aquestes modificacions s’amplia el fet imposable al transport aeri de mercaderies; se suprimeix de la base imposable el límit de 20.000 vols, i s'estableix un únic tipus de gravamen.