La base imposable de l’impost és constituïda per la quantitat, en quilograms, d’òxids de nitrogen emesa durant el cicle LTO de les aeronaus durant el període impositiu.

A l’efecte de determinar la base imposable d’aquest impost, s’han d’aplicar els factors d’emissió que determina la guia d’inventaris d’emissions EMEP/EEA, de l’Agència Europea de Medi Ambient.En el cas dels helicòpters, els factors d’emissió aplicables són els que estableix l’Oficina Federal d’Aviació Civil de Suïssa.

La base imposable d’aquest impost es calcula d’acord amb la fórmula següent:

BI = NV x FE mitjà

On:
– BI és la base imposable.
– NV és el nombre de vols (enlairaments) efectuats durant el període impositiu.
– FE mitjà és el factor d’emissió mitjà (expressat en quilograms).

El factor d’emissió mitjà es calcula d’acord amb la fórmula següent:

E mitjà = BI teòrica / NV

On:
– BI teòrica és el resultat de sumar les bases imposables parcials que resulten de multiplicar, per cada model d’aeronau del contribuent, el nombre de vols anuals pel factor d’emissions d’òxids de nitrogen.
– NV és el nombre total de vols (enlairaments) efectuats durant el període impositiu.