L’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya que grava l’emissió d’òxids de nitrogen de les aeronaus en vols comercials de passatgers i de mercaderies en els aeròdroms durant el cicle LTO (landing and take-off) ─que comprèn les fases de rodada d’entrada a l’aeroport, de rodada de sortida de l’aeroport, d’enlairament i d’aterratge─, pel risc que provoca en el medi ambient.

Constitueix el seu fet imposable l’emissió d’òxids de nitrogen en les aeronaus en vols comercials de passatgers i de mercaderies durant el cicle LTO en aeròdroms pertanyents a municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per la normativa vigent.

No resten subjectes a aquest impost els vols següents:
- Els vols efectuats per aeronaus medicalitzades.
- Els vols d’helicòpters destinats al transport de malalts.
- Els vols destinats a serveis públics, com ara la presa d’imatges del trànsit, la cartografia, la lluita contra incendis o altres serveis anàlegs.

Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents, les companyies aèries i les persones físiques o jurídiques que operen o noliegen vols que surten d’un aeròdrom de Catalunya.

  • Declarar l'impost