L’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya que grava l’emissió d’òxids de nitrogen de les aeronaus en vols comercials de passatgers en els aeròdroms durant el cicle LTO (landing and take-off) ─que comprèn les fases de rodada d’entrada a l’aeroport, de rodada de sortida de l’aeroport, d’enlairament i d’aterratge─, pel risc que provoca en el medi ambient.

Constitueix el seu fet imposable l’emissió d’òxids de nitrogen en les aeronaus en vols comercials de passatgers durant el cicle LTO en aeròdroms pertanyents a municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per la normativa vigent.

No resten subjectes a aquest impost els vols següents:
- Els vols efectuats per aeronaus medicalitzades.
- Els vols d’helicòpters destinats al transport de malalts.
- Els vols destinats a serveis públics, com ara la presa d’imatges del trànsit, la cartografia, la lluita contra incendis o altres serveis anàlegs.

Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents, les companyies aèries i les persones físiques o jurídiques que operen o noliegen vols que surten d’un aeròdrom de Catalunya.

  • Declarar l'impost