L'impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l'actiu del subjecte passiu. És exigible en tot el territori de Catalunya.

L'impost ha estat creat per la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (DOGC núm. 7368 de 12.05.2017).

Autoliquidació de l'impost

Els contribuents estan obligats a presentar l'autoliquidació de l'impost sobre actius no productius i a efectuar-ne l'ingrés corresponent en els terminis i amb les condicions que s'estableixin per reglament.

El model d'autoliquidació s'ha d'aprovar per ordre del conseller del departament competent en matèria d'hisenda. La previsió és aquesta aprovació no es produeixi fins al 2018, que és quan es realitzaria la primera liquidació de l'impost.