L'impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l'actiu del subjecte passiu. És exigible en tot el territori de Catalunya.

L'impost ha estat creat per la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (DOGC núm. 7368 de 12.05.2017).

Entrada en vigor

Aquest impost va entrar en vigor el 30 de juny de 2017. Es troba pendent del desenvolupament reglamentari corresponent.