La quota tributària s’obté de multiplicar el nombre d’estades pels tipus del gravamen corresponent segons el tipus d’establiment o equipament turístic i localització, d’acord amb les tarifes següents:

  • Tarifa Barcelona ciutat

  • Tarifa resta de Catalunya

  • Tarifa especial

  • Tarifes d'exercicis anteriors