La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic introdueix una nova regulació íntegra de l’impost (capítol VI), amb efectes des de l’1 d’abril de 2017:
- S'amplia el fet imposable per adaptar-lo a la nova regulació de turisme.
- S'introdueixen com a nous supòsits d'exempció les estades per causes de força major o per motius de salut.
- S'actualitzen les tarifes, s'estableix una tarifa especial per als establiments situats en centres recreatius turístics en què es desenvolupin activitats de joc i s'estableixen quotes diferents per als creuers segons que estiguin amarrats a port menys o més de dotze hores.
- Finalment, pel que fa a la gestió de l'impost, cal destacar la regulació de l'assistent en la recaptació com a nou obligat tributari.

Podeu consultar el desenvolupament reglamentari de l’impost en el  Decret 141/2017, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 7459, de 21.09.2017).