L’impost sobre les begudes ensucrades envasades és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar el consum de begudes ensucrades envasades per raó dels efectes que tenen en la salut de la població i té com a finalitat principal incentivar un canvi en els hàbits de consum, tal com recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

L'impost, creat per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 7340, de 30.03.2017), entra en vigor a partir de l’1 de maig de 2017, d'acord amb el que estableix el Decret llei 2/2017, de 4 d'abril, pel qual es modifica l'entrada en vigor de l'impost sobre begudes ensucrades envasades i s'estableix una regla de determinació de la tarifa aplicable de l'impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 7345, de 6 d’abril).

Autoliquidació
El substitut del contribuent, o, si escau, el contribuent, estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés corresponent dins el termini que sigui establert per reglament. Es preveu que el primer període de liquidació de l'impost sigui el trimestre abril-juny 2017, i s’hagi d’autoliquidar entre els dies 1 i 20 de juliol de 2017.