L'import de la quantia del gravamen es determina aplicant sobre la base imposable el tipus de gravamen establert per a cada tipus d'activat. Aquests tipus han d'ésser actualitzats l'1 de gener de cada any natural, afegint-hi la suma corresponent a la quantitat de referència més la suma corresponent a l'increment dels preus segons l'índex de preus al consum, o qualsevol altre índex que el substitueixi de l'any anterior.

En el cas d'inici d'activitat o de desafectació dels elements patrimonials gravats, la quota es prorrateja segons el nombre de dies transcorreguts.

Podeu consultar els imports dels tipus vigents per a cada exercici en els documents que consten a continuació.