El gravamen es merita el 31 de desembre de cada any natural en el qual s'han fet les activitats de risc que en determinen l'exigència, llevat del cas d'aeroports i aeròdroms, en què el gravamen es merita el darrer dia de cada trimestre natural.

En el cas de cessament de l'activitat, el gravamen es merita el darrer dia de l'activitat.

El termini per presentar l'autoliquidació del gravamen s'inicia, per a cada exercici, l'1 de març següent a la data de meritació del gravamen i finalitza el 31 de març del mateix any.