Valoració dels béns immobles a efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.

  • Valor real

  • Valor mínim

  • Comprovació de valors