Es preveu que, mitjançant disposició reglamentària, es determinarà el mètode que defineixi el valor real de determinats béns immobles urbans a efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.

És per això que, fins a la publicació i entrada en vigor de la disposició reglamentària esmentada, es prorroga la Instrucció per a la comprovació de valors corresponents als fets imposables de l’any 2017 fins a la publicació i entrada en vigor de la disposició reglamentària. L'única excepció és la reducció del coeficient multiplicador aplicable als valors cadastrals dels immobles urbans de Barcelona, que passa de 2,20 a 2,00. El motiu és que l’1 de gener de 2018 entra en vigor la ponència de valors de la ciutat de Barcelona i no seria procedent establir un coeficient que obligués a declarar els contribuents per sobre del valor de referència de mercat establert en la citada ponència.