Criteris de l'Agència Tributària de Catalunya per seleccionar els expedients de comprovació prioritària, relatius als impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre successions i donacions.