Aquest apartat, que anirà ampliant-se, recull sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i resolucions dels tribunals economicoadministratius relatives a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i a l'impost sobre successions i donacions.