La competència sobre la normativa tributària dels impostos que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya correspon al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a través de la Direcció General de Tributs i Joc. Al seu web podeu consultar:

Cercador de normativa tributària

Normativa bàsica de cada tribut, altra normativa i text anotat o eina de treball.

Informació sobre consultes tributàries

Característiques legals, com formular una consulta tributària, cercador de consultes tributàries.

Informació sobre la via economicoadministrativa

Informació sobre la Junta de Tributs de Catalunya, interposició de reclamacions economicoadministratives, cercador de resolucions.

Coordinació IVA-ITP

Informació sobre la Comissió Tècnica de Relació, cercador d'acords IVA-ITP.