Comunicació de dades per part de les administracions públiques

Les administracions públiques que atorguin concessions o actes i negocis administratius pels quals, com a conseqüència de l'atorgament de facultats de gestió de serveis públics o de l'atribució de l'ús privatiu o de l'aprofitament especial de béns de domini o ús públic, s'origini un desplaçament patrimonial en favor de particulars, estan obligades a posar en coneixement de l'Agència Tributària de Catalunya aquestes concessions, actes o negocis atorgats amb indicació de la seva naturalesa, com així també de la resta d'elements i dades identificatives tant del concessionari o autoritzat com de l'objecte d’aquest (article 131 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic).

La comunicació de dades s'ha de realitzar mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça aplicaciotributs@atc.cat, al qual s’ha d’acompanyar el document de comunicació de dades en format excel o equivalent per a cada concessió o acte equiparat, seguint el model que estableix la Resolució ECO/2768/2015, de 26 de novembre, i que té l'estructura següent:

  • BLOC 1. Identificació de l'administració atorgant

  • BLOC 2. Identificació del concessionari o autoritzat

  • BLOC 3. Identificació de la concessió