Per tal de poder determinar el valor real dels béns immobles a efectes del compliment de les obligacions tributàries, la normativa preveu dos mecanismes que les persones interessades poden utilitzar, de conformitat amb les condicions i els efectes que en cada cas s'estableixen: la sol·licitud d'informació del valor de béns immobles amb caràcter previ a la seva transmissió o adquisició, i l'acord previ de valoració. 

  • Informació amb caràcter previ sobre el valor real de béns immobles

  • Acords de valoració prèvia vinculant