L'Administració ha de reemborsar el cost de les garanties aportades per suspendre l'exeució d'un acte o per ajornar o fraccionar el pagament d'un deute, si l'acte o el deute és declarat improcedent per sentència o resolució administrativa ferma.

Quan l'acte o el deute es declari parcialment improcedent, el reemborsament ha d'assolir la part corresponent del cost de les garanties. 

Documentació
Per aconseguir el reemborsament de les despeses, les persones interessades han de presentar, presencialment,  una sol·licitud, acompanyada de la documentació següent:
1. Còpia de la resolució administrativa o de la sentència judicial ferma que declara el deute improcedent.
2. Justificació documental de les despeses suportades, tenint en compte que les despeses reemborsables varien segons el tipus de garantia aportada:
   - Aval bancari: despeses de formalització, de manteniment i de cancel·lació.
   - Hipoteca: despeses de valoració, honoraris de la notaria i del Registre de la Propietat i impostos satisfets.
   - Dipòsit en efectiu: interessos legals meritats durant el període.

Organisme
La sol·licitud es presenta davant els òrgans competents:
- Si el dret al reemborsament prové de l'estimació d'un recurs de reposició contra una liquidació, se sol·licita a l'òrgan liquidador.
- Si el dret al reemborsament prové de l'estimació d'un recurs de reposició contra una provisió de constrenyiment, o bé de l'estimació d'una reclamació econòmica administrativa o d'un recurs contenciós, se sol·licita a l'òrgan que va dictar l'acte declarat incompetent.

Import
Amb el reemborsament dels costos de garantia, l'Administració ha d'abonar l'interès legal que s'acrediti des de la data en què s'hagin fet les despeses fins a la data en què s'ordeni el pagament.