Si heu rebut la notificació d’un deute en període executiu, com pot ser una provisió de constrenyiment, vol dir que ha finalitzat el termini voluntari de pagament del deute i que s'inicia el període executiu. La notificació detalla els recàrrecs aplicables.

Cal tenir present que si no es fa l'ingrés en el termini indicat el procediment preveu, si escau, l'execució de les garanties aportades o l'embargament de béns i drets.

Podeu consultar més informació sobre diversos aspectes referits als deutes en període executiu que l'Agència Tributària de Catalunya gestiona en col·laboració amb altres organismes que formen part de la xarxa Tributs de Catalunya:

  • Informació sobre l'origen del deute

  • Pagament del deute

  • Obtenció de la carta de pagament

  • Ajornament o fraccionament del deute

  • Mitjans d'impugnació

  • Inici del procés d'embargament

  • Verificació del document de notificació de diligència d'embargament

  • Més informació sobre la recaptació executiva