Poden sol·licitar devolucions per ingressos indeguts, les persones obligades tributàries que hagin realitzat un ingrés en el tresor públic indegudament, amb ocasió del compliment de les seves obligacions tributàries o del pagament de sancions.

Així mateix, quan la persona obligada consideri que la presentació d'una autoliquidació ha donat lloc a un ingrés indegut pot instar la seva rectificació per tal d'obtenir la devolució d'aquest ingrés.

  • Supòsits de devolució

  • Contingut del dret a la devolució

  • Inici del procediment i contingut de la sol·licitud

  • Resolució del procediment i impugnació