Un certificat tributari és un document expedit per l’Administració tributària que acredita fets relatius a la situació tributària d’una persona obligada tributària.

Els certificats tributaris poden acreditar, entre altres circumstàncies, la presentació de declaracions, autoliquidacions i comunicacions de dades o fets concrets continguts en aquestes, la situació censal, el compliment d’obligacions tributàries i l’existència o inexistència de deutes o sancions pendents de pagament que constin a les bases de dades de l’Administració tributària.

Els fets o dades que se certifiquen únicament es refereixen a la persona obligada tributària a qui es refereix el certificat tributari, sense que es puguin incloure ni referir dades relatives a tercers.

No se certifiquen dades relatives a obligacions tributàries respecte de les quals hagi prescrit el dret de l’Administració per a determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació.

Tampoc no s’expedeix certificat sobre el compliment d’obligacions tributàries, en tant que no hagi vençut el termini voluntari per al seu compliment.