Es pot accedir el document acreditatiu relatiu a sol·licituds o tràmits realitzats telemàticament. Concretament:

- Certificat de deutes. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries que s'hagi demanat telemàticament per a:
     - Contractació administrativa amb la Generalitat
     - Subvencions

- Sol·licituds d’ajornament o fraccionament presentades

- Sol·licituds de recursos telemàtics interposats

- Certificat del valor mínim a declarar en les transmissions de béns immobles. Certificat generat a partir de l'accés al simulador per a béns immobles prèvia identificació digital.

L'accés a la funcionalitat requereix identificació digital. Cal tenir present que només es poden consultar els documents que hagin estat tramitats amb la identificació digital amb la qual accediu a la consulta.