Aquest certificat acredita la situació de l’empresa pel que fa al compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària de Catalunya. És necessari perquè qualsevol persona física o jurídica pugui participar en algunes subvencions que atorga la Generalitat de Catalunya.

S’entén que la persona interessada es troba al corrent de les seves obligacions tributàries quan no manté amb l’Agència Tributària de Catalunya deutes o sancions tributàries en període executiu, llevat que hagin estat ajornades, fraccionades, o suspeses.

 

  • Terminis