Les persones que hagin realitzat un ingrés tributari en el tresor de la Generalitat poden sol·licitar a l'Administració l'emissió d'un certificat que acrediti l'import, la data i el concepte corresponent a l'ingrés portat a terme.

No s’expedeix certificat quan ja han transcorregut més de 4 anys des de la data en què es va realitzar l'ingrés.

La sol·licitud de lliurament de certificat d’ingrés s’ha de presentar, juntament amb la identificació fiscal de la persona interessada, a la delegació o oficina de l’Agència Tributària de Catalunya que correspongui, o, també, a les oficines de la xarxa Tributs de Catalunya. En l'escrit de sol·licitud cal identificar suficientment l'ingrés al qual s'ha de referir el certificat sol·licitat.

Una vegada emès el certificat, s'ha de recollir personalment a les dependències de les delegacions de l'Agència, directament per la persona interessada, amb acreditació de la seva identitat, o bé mitjançant una persona representant; en aquest segon cas cal aportar la documentació següent:

a) El NIF de la persona interessada a nom de la qual s’expedeix el certificat.

b) En cas de persones jurídiques, còpia de l’escriptura pública d’apoderament o un altre document acreditatiu vàlid en dret, i el NIF de la persona apoderada.

c) Autorització signada per la persona interessada i a favor de qui la representa.


Oficines tributàries