En el desenvolupament dels procediments d'aplicació dels tributs, quan l'Administració emet una proposta de liquidació ha de notificar-la a les persones interessades, obrint el tràmit d'audiència, per tal que aquestes puguin al·legar tot allò que considerin escaient. L'Administració ha de tenir en compte els extrems al·legats a l'hora de resoldre el procediment tributari de què es tracti.

El tràmit de presentació (o renúncia) d'al·legacions es pot fer telemàticament únicament si es presenta contra una proposta de liquidació (no es troba disponible per a altres casos, com pot ser per devolució d’ingressos indeguts, o expedients d’inspecció).

  • Terminis

  • Presentació d'al·legacions i documentació