En el desenvolupament dels procediments d'aplicació dels tributs, quan l'Administració emet una proposta de liquidació ha de notificar-la a les persones interessades, obrint el tràmit d'audiència, per tal que aquestes puguin al·legar tot allò que considerin escaient. L'Administració ha de tenir en compte els extrems al·legats a l'hora de resoldre el procediment tributari de què es tracti.

El tràmit de presentació (o renúncia) d'al·legacions es pot fer telemàticament. El tràmit telemàtic no està disponible per a expedients d’inspecció.

  • Terminis

  • Presentació d'al·legacions i documentació