Aquesta és la pàgina d'accés al tràmit de petició d'ajornament o fraccionament del pagament d'un deute. Podeu consultar informació relacionada (ajornaments i fraccionaments específics, terminis, documentació, efectes...) a la pàgina Ajornaments i fraccionaments.

El pagament de l'ajornament o fraccionament es fa mitjançant domiciliació bancària.
El resultat de la sol·licitud (acceptació o desestimació) es comunica via carta per correu ordinari, i en cap cas la no contestació significarà l’acceptació de la sol·licitud d’ajornament o fraccionament.

  • Conceptes per als quals es pot fer la petició telemàticament