D'acord amb el que preveuen els articles 44 i següents del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació, així com la normativa específica de cada tribut, en general, es pot demanar d'ajornar o fraccionar el pagament d'un deute tributari en el cas que existeixin dificultats de tresoreria transitòries.
L'import del deute ha de ser igual o superior als 100 euros.

Per sol·licitar l'ajornament o fraccionament del deute, cal presentar una sol·licitud acompanyada de la documentació necessària per identificar el deute i, si escau, la garantia corresponent, junt amb la proposta d'un calendari d'ingressos i la documentació que justifiqui l'existència de dificultats econòmiques. No s'exigeix cap tipus de garantia quan l'import total dels deutes d'un mateix deutor no superi els 30.000 euros (Ordre ECO/356/2015, d'1 de desembre).

  • Ajornaments i fraccionaments específics de successions i donacions

  • Ajornaments i fraccionaments específics de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

  • Terminis de presentació

  • Com es pot presentar la sol·licitud

  • Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

  • Efectes de la presentació d'una sol·licitud d'ajornament o fraccionament

  • Interessos de demora

  • Conseqüències de la manca de pagament

  • Desestimació per silenci