Es pot tramitar telemàticament l'obtenció de certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària de Catalunya, requerits en procediments de subvenció o de contractació administrativa amb la Generalitat.   

Aquests certificats els poden obtenir tant persones físiques com jurídiques. Per poder tramitar telemàticament la petició cal disposar d'identificació digital.
S'entén que la persona interessada es troba al corrent de les seves obligacions tributàries quan no manté amb amb l’Agència Tributària de Catalunya sancions o deutes  tributaris en període executiu, llevat que hagin estat ajornats, fraccionats o suspesos.  

A través de la funcionalitat "Consulta de certificats" s'obté la llista de certificats tributaris demanats i es poden consultar  els documents que corresponen als certificats clicant damunt l'estat "generat" (es poden desar en PDF i imprimir).

Més informació:

Guia per a l'obtenció de certificats tributaris a través de la seu electrònica de l’ATC

Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries

Consulta de certificats

Ho heu de preguntar a l'oficina tributària on es va presentar la sol·licitud de devolució, indicant la data en què es va presentar i el número de registre, el nom i el DNI de la persona que va fer la sol·licitud i l'import del qual es demanava la devolució.

Per obtenir un duplicat de la carta de pagament, us heu d'adreçar a l'oficina tributària que sigui competent per a la gestió i liquidació de l'impost de què es tracti.

Exposeu primerament els fets a la Delegació, on us faran un duplicat de la carta de pagament. Amb aquest duplicat ja podreu abonar el deute en qualsevol entitat col·laboradora. 

Cal aportar garantia sempre que la normativa tributària ho exigeixi. Com a regla general, la garantia ha de ser un aval bancari. En el cas que no el pugueu obtenir, heu d'aportar certificats bancaris que acreditin que heu realitzat gestions a aquest efecte.

Heu d'oferir aleshores algun altre tipus de garantia, preferiblement una hipoteca immobiliària, i en aquest cas heu d'aportar un certificat de domini i càrregues de la finca que oferiu.

Per obtenir informació us podeu adreçar per telèfon al Servei de Gestió Econòmica i Comptabilitat de la Delegació de l'Agència Tributària de Catalunya corresponent al lloc on residiu:

Delegació a Barcelona de l'ATC – Servei de Gestió Econòmica i Comptabilitat
Passeig de la Zona Franca, 46
08038 Barcelona
Telèfon: 93 551 50 00

Delegació a Girona de l'ATC – Servei de Gestió Econòmica i Comptabilitat
c/ Barcelona, 54
17002 Girona
Telèfon: 972 94 28 28

Delegació a Lleida de l'ATC – Servei de Gestió Econòmica i Comptabilitat
c/ Lluís Companys, 1
25003 Lleida
Telèfon: 973 03 23 00

Delegació a Tarragona de l'ATC – Servei de Gestió Econòmica i Comptabilitat
C/ Vapor 4-6, 2
43004 Tarragona
Telèfon: 977 92 22 00

Per obtenir un justificant d’ingrés l’heu de sol.licitar per escrit al Servei de Gestió Econòmica i Comptabilitat de la Delegació de l'Agència Tributària de Catalunya respectiva i acreditar amb el DNI o amb poders suficients que sou la persona interessada per retirar el certificat.

Quan un dia és inhàbil en el municipi o la comunitat autònoma on té la residència el contribuent i, al mateix temps, és un dia hàbil en el lloc on radica l'òrgan administratiu competent, es considera com a dia inhàbil en tot cas.
I també es considera dia inhàbil en el cas contrari a l'anterior; és a dir, hàbil al municipi o comunitat i que sigui festa on radica l'òrgan administratiu competent.

Es pot considerar desestimat per silenci el recurs de reposició si passats 30 dies des de la presentació, l'Administració no ha notificat una resolució expressa. No obstant això, la denegació presumpta no eximeix l'Administració de l'obligació que té de resoldre expressament els recursos.

El recurs de reposició es pot interposar en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà del dia que rebeu la notificació de l'acte que s'impugna.

La garantia presentada amb el recurs de reposició anterior serà vàlida sempre que cobreixi la durada del recurs de reposició i de la reclamació economicoadministrativa posterior.

L'Administració tributària reemborsarà el cost de les garanties aportades per suspendre l'execució d'un deute tributari o per ajornar o fracccionar el seu pagament, o sempre que el deute sigui declarat improcedent per sentència o resolució administrativa ferma.
Si el deute és declarat improcedent parcialment, el reemborsament només comprendrà la part proporcional del cost de les garanties. 

No, els dissabtes es consideren dies inhàbils a l’efecte de computar els terminis, igual que diumenges i festius.

En el supòsit que les persones contribuents paguin deutes tributaris davant òrgans administratius no competents per rebre'ls, cal que sol·licitin la devolució de les quantitats indegudament ingressades utilitzant el model de sol·licitud de devolució S03 (apartat Gestions).