El concepte de valor real no ve determinat a les normes tributàries, però el Tribunal Suprem l'equipara al valor de mercat. En aquest sentit, es pot definir el valor de mercat com aquell preu que estaria disposat a pagar la persona compradora independent en condicions normals de mercat, que és el que s'hauria de fer constar com a valor real.

En aquest sentit, per comprovar el valor dels béns i drets l'Administració catalana utilitza els criteris que s'especifiquen en el document  Valors per a la comprovació de béns immobles, en base al qual es determina el que l'Administració entén com a valor real o de mercat del bé o dret gravat per l'impost.

D'altra banda, cal també assenyalar que l'Administració disposa de facultats de comprovació del valor real dels béns i drets transmesos i que, davant la impossibilitat de realitzar de forma adequada un dictamen pericial de tots i cadascun dels béns transmesos, les Instruccions de comprovació de valor dels béns immobles que s'aproven cada any estableixen criteris de comprovació prioritària. Aplicant aquests criteris, si el valor declarat per la persona contribuent s'ajusta als criteris fixats en aquestes  Instruccions, la seva comprovació no serà prioritària per a l'Administració.

Podeu consultar més informació sobre les modalitats d'autoliquidació dels models 600 i 620, el pagament i presentació, així com la la documentació requerida, en funció de l'operació que vulgueu declarar a:

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

La meritació es produeix, segons la modalitat de la transmissió patrimonial:

-En les transmissions patrimonials oneroses: el dia que es realitzi l'acte o el contracte gravat.
-En les vendes de béns en subhasta judicial o administrativa: la data de meritació és el dia de notificació de la fermesa de la resolució.
-En els expedients de domini gravats: el dia d'expedició del testimoni judicial.
-En les operacions societàries i els actes jurídics documentats: el dia que es formalitza l'acte subjecte a l'impost.

NOTA:
-En els documents judicials, com ara les anotacions preventives d'embargament i/o de demanda, l'impost es merita en la data de notificació de la interlocutòria judicial.
-En els documents mercantils l'impost es merita en la data d'emissió del document.

Es pot sol·licitar el fraccionament del pagament de l'impost en tres anualitats en el cas que s'adquireixi l'habitatge habitual, i sempre que aquest tingui una superfície inferior a 120 metres quadrats.

En aquest cas, el fraccionament del deute comporta l'abonament d'interessos de demora.

El subjecte passiu o persona obligada al pagament de l'impost és, en general, la persona a favor de la qual es realitza l'acte.

Per tant, és subjecte passiu:
- en la transmissió de béns i drets, la persona que adquireix el bé o el dret; 
- en la constitució d'un dret d'usdefruit, l'usufructuari/ària;
- en la constitució d'un arrendament, l'arrendatari/ària.

En general, en les transmissions d'immobles subjectes a l'impost sobre transmissions patrimonials oneroses, el tipus impositiu és el 10% si el valor real de l'immoble no supera 1.000.000 €. A partir del 31 de març de 2017, quan el valor és superior a 1.000.000 €  cal aplicar el tipus mitjà en funció de la tarifa progressiva següent:

 

Valor total de l'immoble
Des de (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta valor fins a
(euros)

Tipus aplicable (%)

0,00

0,00

1.000.000,00

10

1.000.000,00

100.000,00

En endavant

11

 

No obstant, el tipus aplicable a les adquisicions d'habitatges de protecció oficial és el 7%, amb independència de la data de meritació del fet imposable.

Si l'objecte de la compravenda és l'habitatge habitual, s'aplica un tipus reduït del 5% quan l'adquirent sigui membre d'una família nombrosa, tingui reconeguda una minusvalidesa del 65% o superior, o tingui 32 anys d'edat o menys. En aquests tres casos excepcionals, a més a més, és requisit per aplicar el tipus reduït que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, en la darrera declaració de l'IRPF del subjecte passiu o de la unitat familiar no excedeixi els 30.000 euros.

En el cas de família nombrosa serà la suma de les bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars corresponents als membres de la família, la que no podrà excedir els 30.000 euros.  Aquesta quantitat s'incrementa en 12.000 euros per cada fill que excedeixi del nombre de fills exigits per tenir la condició de família nombrosa.

D'altra banda, es pot aplicar una bonificació en la quota del 70% quan l'adquirent sigui una empresa del sector immobiliari, sempre que incorpori l'immoble a l'actiu circulant i el revengui en un termini màxim de cinc anys (fins el 31 de desembre de 2008 el termini era de tres anys).

 

El tipus impositiu que s'aplica en la compravenda de béns mobles és el 5%.

 

Es consideren transmissions patrimonials oneroses als efectes de l'impost:

1. Les transmissions amb contraprestació, efectuades entre persones vives, de tota classe de béns o drets que integrin el patrimoni d'una persona física.

2. La constitució i l'ampliació de drets reals, entre altres: les servituds, el dret d'usdefruit, el dret d'ús i habitació, el dret de superfície, la penyora, la hipoteca i l'anticresi.

3. La constitució i l'ampliació de préstecs, fiances, arrendaments i pensions.

4. Les concessions administratives, excepte que tinguin per objecte la cessió del dret a utilitzar immobles o instal·lacions en ports o aeroports (en aquest cas tributen per l'IVA).

5. Els actes que s'equiparen a les transmissions, com ho són:

a) Les adjudicacions en pagament i per al pagament de deutes.
b) Els excessos d'adjudicació declarats.
c) Les actes de notorietat.
d) Els reconeixements de domini.

Sí, i s'hi aplica la tarifa AUR. El pagament i presentació de l’impost s’ha de fer en el termini d’un mes a comptar des de la data del contracte.

Consulteu més informació sobre el model, les modalitats de tramitació i guies relacionades:

Lloguer d'un habitatge (tràmit)

S'aplica el tipus del 10% si el valor real de l'immoble no supera 1.000.000 €. A partir del 31 de març de 2017, quan el valor és superior a 1.000.000 €  cal aplicar el tipus mitjà en funció de la tarifa progressiva següent:

Valor total de l'immoble
Des de (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta valor fins a
(euros)

Tipus aplicable (%)

0,00

0,00

1.000.000,00

10

1.000.000,00

100.000,00

En endavant

11

Ara bé, hi ha una bonificació en la quota del 70%, sempre que l’immoble adquirit sigui un habitatge i l’empresa l’incorpori a l'actiu circulant i el revengui en un termini màxim de cinc anys.