Podeu consultar més informació sobre les modalitats d'autoliquidació dels models 600 i 620, el pagament i presentació, així com la la documentació requerida, en funció de l'operació que vulgueu declarar a:

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

La meritació es produeix, segons la modalitat de la transmissió patrimonial:

-En les transmissions patrimonials oneroses: el dia que es realitzi l'acte o el contracte gravat.
-En les vendes de béns en subhasta judicial o administrativa: la data de meritació és el dia de notificació de la fermesa de la resolució.
-En els expedients de domini gravats: el dia d'expedició del testimoni judicial.
-En les operacions societàries i els actes jurídics documentats: el dia que es formalitza l'acte subjecte a l'impost.

NOTA:
-En els documents judicials, com ara les anotacions preventives d'embargament i/o de demanda, l'impost es merita en la data de notificació de la interlocutòria judicial.
-En els documents mercantils l'impost es merita en la data d'emissió del document.

-L'escriptura de constitució o el document privat en el cas de societats civils privades i una còpia.

-El NIF que, prèviament, s'haurà d'obtenir en l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

-Imprès d'autoliquidació degudament emplenat.

A partir de l'1 de gener de 2009, no estan subjectes:

-Les operacions de reestructuració. Als efectes del gravamen sobre operacions societàries tenen la consideració d'operacions de reestructuració les operacions de fusió, escissió, aportació d'actius i canvi de valors definides a l'article 83, apartats 1, 2, 3 i 5, i en l'article 94 del text refós de la Llei de l'impost sobre societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.
-Els trasllats de la seu de direcció efectiva o del domicili social de societats d'un Estat membre de la Unió Europea a un altre.
-La modificació de l'estructura de constitució o dels estatuts d'una societat i, en particular, el canvi de l'objecte social, la transformació o la pròrroga del termini de durada d'una societat.
-L'ampliació de capital que es realitzi amb càrrec a la reserva constituïda exclusivament per prima d'emissió d'accions.

Estan subjectes les operacions societàries següents:

-La constitució de societats
-L'augment i disminució del seu capital social
-La dissolució de societats
-Les aportacions que efectuïn els socis que no suposin un augment del capital social
-El trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva o del domicili social d'una societat quan ni una ni l'altre estiguessin prèviament situats en un Estat membre de la Unió Europea.

No obstant, amb efectes a partir del dia 3 de desembre de 2010, han quedat exemptes de gravamen la constitució de societats, l'augment de capital, les aportacions que efectuïn els socis que no suposin augment de capital i el trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva o del domicili social d'una societat quan ni una ni l'altre estiguessin prèviament situats a un Estat membre de la Unió Europea.

Nota:

Estan equiparades a societats les comunitats de béns i les societats civils particulars, constituïdes per desenvolupar activitats empresarials, els contractes de compte en participació i la copropietat de vaixell.