La quota íntegra és el resultat d'aplicar sobre la base liquidable la tarifa, calculada segons l'escala de l'impost que sigui vigent el dia que es merita l'impost.

La quota tributària s'obté aplicant sobre la quota íntegra anterior el coeficient multiplicador que hi correspongui en funció de la quantia del patrimoni preexistent de l'adquirent (aquest coeficient només s'aplica si la meritació de l'impost s'ha produït amb anterioritat a l'1 de gener de 2010)  i del grup de parentiu que tingui amb el transmitent.

El concepte de valor real no ve determinat a les normes tributàries, però el Tribunal Suprem l'equipara al valor de mercat. En aquest sentit, es pot definir el valor de mercat com aquell preu que estaria disposat a pagar la persona compradora independent en condicions normals de mercat, que és el que s'hauria de fer constar com a valor real.

En aquest sentit, per comprovar el valor dels béns i drets l'Administració catalana utilitza els criteris que s'especifiquen en el document  Valors per a la comprovació de béns immobles, en base al qual es determina el que l'Administració entén com a valor real o de mercat del bé o dret gravat per l'impost.

D'altra banda, cal també assenyalar que l'Administració disposa de facultats de comprovació del valor real dels béns i drets transmesos i que, davant la impossibilitat de realitzar de forma adequada un dictamen pericial de tots i cadascun dels béns transmesos, les Instruccions de comprovació de valor dels béns immobles que s'aproven cada any estableixen criteris de comprovació prioritària. Aplicant aquests criteris, si el valor declarat per la persona contribuent s'ajusta als criteris fixats en aquestes  Instruccions, la seva comprovació no serà prioritària per a l'Administració.

S'ha de fer una autoliquidació per cada persona obligada a liquidar l'impost, encara que no en resulti cap ingrés.

Podeu consultar més informació sobre les modalitats d'autoliquidació dels diferents models d'autoliquidació, el pagament i presentació, així com la la documentació requerida, en funció de l'operació que vulgueu declarar a:

Impost sobre successions i donacions

La quota tributària és el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra els coeficients multiplicadors, segons el patrimoni preexistent i el grup de parentiu, vigents en la data de meritació de l'impost.

La base imposable en una donació és el valor net dels béns i drets adquirits.

S'entén per valor net el que resulta de minorar el valor real dels béns i drets adquirits per les càrregues i deutes que siguin deduïbles.

Entre les càrregues s'inclouen aquelles que disminueixen efectivament el valor real dels béns i drets (censos, pensions, etc).

Quant als deutes, són deduïbles els garantits amb drets reals que recaiguin sobre els mateixos béns (hipoteca, penyora o anticresi), sempre que la persona que els adquireix assumeixi l'obligació de pagar aquests deutes. Si no n'assumeix l'obligació, l'import dels deutes no es pot restar del valor real dels béns adquirits. No obstant això, si el donatari justifica posteriorment haver-les satisfet dins del termini de prescripció de l'impost, podrà sol·licitar la devolució de l'excés ingressat.

D'altra banda, si un donant efectua diverses donacions a una mateixa persona dins del termini de tres anys, comptant des de la data de cadascuna, per determinar la base imposable l'import de les donacions anteriors s'acumularà a la que s'estigui liquidant als efectes de calcular el tipus mitjà de gravamen de la donació.

L’Agència Tributària de Catalunya ofereix un servei d'ajuda per confeccionar autoliquidacions, tant pel que fa a  herències i llegats com pel que fa a assegurances sobre la vida. Poden sol·licitar aquest servei, els contribuents o els seus familiars, que hauran de portar, a més de la seva identificació, el llibre de família o el document que n'acrediti el parentiu, i la documentació necessària per liquidar el tribut.

Cita prèvia

En els casos d'adquisició per herència, per llegat o per qualsevol altre títol successori, com també en el cas de rebre quantitats com a conseqüència de ser beneficiari d'una assegurança de vida (en casos de defunció), els documents es presenten a l'oficina tributària que correspon a la residència habitual del causant.

Pel que fa a la donació de béns immobles, la documentació es presenta a l'oficina tributària on estigui situat el bé. Si es tracta de donacions de béns mobles, a l'oficina tributària on resideixi el donatari.

En el cas de successions, el dia de la defunció del causant.
En donacions, el dia en què es formalitza l’acte o el contracte.

Estan subjectes a l'impost les persones físiques següents:
-Les que hagin adquirit béns o drets per herència, llegat o per qualsevol altre títol successori.
-Les que hagin rebut una donació o hagin adquirit béns o drets per qualsevol altre tipus de negoci jurídic entre vius.
-Aquelles que cobrin quantitats per estar designades com a beneficiàries de contractes d'assegurança de vida, sempre que el contractant sigui una persona diferent del beneficiari.

En el cas de donació o qualsevol altre tipus d'adquisició gratuita intervius, el termini per declarar és d'un mes a comptar des de la data de l'acte o contracte.

En el cas d'herències o de llegats, el termini és de sis mesos a comptar des de la data de la defunció. Dins els cinc primers mesos, es pot presentar una sol·licitud de pròrroga, i la concessió d'aquesta amplia el termini de presentació fins a sis mesos més. De tota manera, s'han d'abonar els interessos de demora corresponents pel període prorrogat.

Pel que fa a les donacions, el termini de presentació és d'un mes comptat des de la data de l'acte o el contracte.

Si rep una donació de diners, accions, etc., pot presentar-la a liquidar mitjançant un document privat (instància) on constin les dades del donant, del donatari i dels béns que s'hagin donat.

Si el que rep és un bé immoble haurà de documentar la donació en escriptura pública.

La documentació que s'ha d'acompanyar és la corresponent al bé donat.

Si el que es presenta és un document privat, cal adjuntar-hi les fotocòpies del DNI del donant i del donatari.

Podeu consultar la informació i la Guia pràctica de l'impost sobre successions i donacions disponible a:

Impost sobre successions i donacions