Condicions d'ús del servei de cita prèvia per transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

El servei es presta dins del primer mes, a comptar des de la data de l'acte o contracte, sempre que es tracti d'escriptures que continguin un màxim de vuit béns, als contribuents o als seus familiars, que cal que aportin, a més de la seva identificació, el llibre de família o el document que n'acrediti el parentiu, i la documentació necessària per liquidar el tribut. El servei no s'ofereix a professionals que actuen en nom de terceres persones.

Cas específic: no s'ha de demanar cita prèvia quan es tracta de transmissions de vehicles usats.

  • Com es pot demanar

  • Lloc i horari

  • Documentació

  • Naturalesa del servei