Condicions d'ús del servei d'atenció per a la transmissió de vehicles usats

El servei es presta, sempre que no hagi prescrit l’obligació tributària -als contribuents o als seus familiars-, que cal que aportin, a més de la seva identificació, el llibre de família o el document que n'acrediti el parentiu, i la documentació necessària per liquidar el tribut. El servei no s'ofereix a professionals que actuen en nom de terceres persones.

ATENCIÓ: per utilitzar aquest servei no s'ha de demanar cita prèvia.  

Lloc i horari: el servei es presta a les delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, a les oficines territorials i a les oficines de serveis tributaris (oficines compartides), dins l'horari d'atenció al públic. Cal tenir present que temporalment en el cas d’Olot i Ripoll el servei s’ofereix:  
— Oficina de Serveis Tributaris a Ripoll: de dimarts a divendres.
— Oficina de Serveis Tributaris a Olot: els dilluns.

Més informació sobre les oficines i adreces:
Oficines tributàries 

Documentació

A) Quan s’ha de liquidar la transmissió d’un vehicle:

a) DNI de la persona que compareix.

b) Fitxa tècnica del vehicle.

c) Permís de circulació.

d) Fotocòpia de la declaració censal on consti l’alta a l'IAE (quan qui ven és una persona empresària o professional que transmet un vehicle afecte a la seva activitat).

e) Fotocòpia de la declaració censal (quan qui compra té com a activitat habitual la compravenda de vehicles usats)

B) Quan s’ha de liquidar la transmissió d’una embarcació:

a) DNI de la persona que compareix.

b) Contracte de compravenda (original i dues fotocòpies).

c) Fotocòpia del full d’assentament de l’embarcació.

d) Certificat de navegabilitat.

e) Fotocòpia de la declaració censal on consti l’alta a l'IAE (quan qui ven és una persona empresària o professional que transmet una embarcació afecta a la seva activitat).