Condicions d'ús del servei de cita prèvia per herències i llegats (model 660/650)

El servei es presta, sempre que no hagi prescrit l’obligació tributària, als contribuents o als seus familiars, que cal que aportin, a més de la seva identificació, el llibre de família o el document que n'acrediti el parentiu, i la documentació necessària per liquidar el tribut. El servei no s'ofereix a professionals que actuen en nom de terceres persones.

Queda exclosa d'aquest servei la confecció d'autoliquidacions següents:

a) Amb més de 20 béns o més de 10 persones beneficiàries.
b) Declaració de l'extinció d'usdefruit (model 653, consolidació de domini).
c) Autoliquidacions complementàries, tret que l’autoliquidació que es complementa hagi estat realitzada també mitjançant cita prèvia a la mateixa oficina on es demana.

  • Com es pot demanar

  • Lloc i horari del servei

  • Documentació

  • Naturalesa del servei