La recaptació tributària consisteix en l'exercici de les funcions administratives conduents al cobrament dels deutes tributaris. La gestió d'aquesta funció de recaptació es porta a terme en dos períodes: voluntari i executiu.

  • Període voluntari

  • Període executiu