El Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018, aprovat el 21 d'abril de 2015 per la Junta de Govern de l'Agència Tributària de Catalunya, es concreta en 86 mesures d’actuació, estructurades en quatre àmbits:

•          Mesures de prevenció del frau
•          Mesures de control tributari, detecció i regularització del frau
•          Mesures per a la implicació social en la prevenció i la reducció del frau
•          Mesures organitzatives i de dotació de recursos i mitjans