27/12/2018

El 27.12.2018 ha tingut lloc la presentació de l’informe de balanç de la transformació de l'Administració tributària de Catalunya i del seu desplegament funcional i territorial. 

El vicepresident Pere Aragonès, la secretària d’Hisenda, Marta Espasa, i el director de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), Eduard Vilà, han presentat les principals conclusions de l’informe “Balanç de la transformació de l’Administració tributària de Catalunya”, que s’ha elaborat coincidint amb el primer any de l’assumpció de la gestió integral dels tributs propis i cedits i la culminació del desplegament territorial de l’ATC amb la posada en marxa —l’1 de setembre del 2017— de les 28 oficines territorials i de serveis tributaris. 

L’Informe analitza la transformació de l’ATC des del 2013 i posa especial èmfasi en l’anàlisi dels resultats obtinguts després d’un any del desplegament territorial i l’assumpció de la pràctica totalitat de les competències en matèria fiscal. Això vol dir la gestió i recaptació dels tributs propis i cedits i la gestió executiva dels deutes, tasques que fins l’1 de setembre del 2017 tenia delegades, en part, als registradors de la propietat i a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), respectivament. 

Algunes de les dades principals que presenta l’informe són les següents:

- El desplegament territorial, funcional i tecnològic de l’Agència suposarà un estalvi progressiu: de 8,25 milions l’any 2018 a 33,71 milions el 2027.

- Després d’assumir la gestió completa dels tributs cedits, el setembre del 2017, la recaptació s’ha incrementat un 14% en transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i un 23% en successions i donacions.

- Des de la posada en marxa de les 28 oficines territorials i de serveis tributaris, ha crescut el nombre de cites prèvies (92%), i ha disminuït la conflictivitat en els expedients gestionats (-9,5%) i la demora en el temps de resolució de recursos (-38%).

- Les oficines territorials han atès més de la meitat (54%) dels contribuents que s’han adreçat a l’ATC i han gestionat el 44% dels expedients presentats.

Per tant, els ciutadans de Catalunya disposen, avui, d’una Agència Tributària que gestiona i recapta tots els tributs cedits i propis, que presta serveis de qualitat i proximitat a través de 203 punts d’atenció situats arreu del territori i amb una plantilla de 721 treballadors més professionalitzats; una administració que avança en la digitalització i que col·labora amb tots els actors de l’ecosistema tributari. 

Dit d’una altra manera: el desplegament funcional, territorial i tecnològic de l’Administració tributària de Catalunya s’ha traduït en un millor servei, de més qualitat, més eficient i proper al ciutadà, eficaç en la lluita contra el frau fiscal i econòmicament viable, “amb un impacte positiu rellevant sobre els pressupostos consolidats de la Generalitat de Catalunya”, ja què suposarà un estalvi directe i progressiu (en valors constants) de 8,25 milions d’euros l’any 2018 fins a 33,71 milions d’euros el 2027. 

En conclusió, la transformació de l’Administració tributària de Catalunya ha permès construir una Agència eficient, de qualitat, propera, prestadora de serveis i econòmicament rendible.