07/11/2018

Ahir, 6.11.2018, el Ple de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem va decidir, per 15 vots a favor i 13 en contra, desestimar els recursos plantejats i recuperar la doctrina anterior a la Sentència 1505/2018, del 16 d’octubre, en relació amb el subjecte passiu de l’impost, de manera que sigui el deutor i no pas l’entitat financera qui assumeixi el pagament de l’impost sobre actes jurídics documentats vinculat a la signatura dels préstecs hipotecaris.