04/10/2018

El director de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), Eduard Vilà, ha participat en la Jornada de “Debats Fiscals”, organitzada per Foment del Treball el 3.10.2018, per presentar les iniciatives de gestió de l’ATC i exposar-ne el pla de transformació.

A la Jornada també hi ha participat Valentí Pich, president de la Comissió d’Economia i Fiscalitat de Foment del Treball, i hi ha actuat com a moderador Jaume Menéndez, vicepresident de la comissió esmentada.

En la seva intervenció, que ha estructurat a l’entorn de tres eixos fonamentals —d’on venim, on som i on anem—, Eduard Vilà ha exposat el pla de transformació de l’Agència, que incideix en 5 àmbits d’actuació: funcional, organitzatiu, tecnològic, normatiu i col·laboratiu.

Pel que fa a l’àmbit funcional, ha destacat l’assumpció de la gestió integral dels tributs cedits i de la gestió de la recaptació executiva, la prestació de serveis tributaris a altres administracions i el desenvolupament d’un pla de prevenció i reducció del frau fiscal. En aquest sentit, ha posat l’èmfasi en la importància de l’estudi sobre el tax gap a Catalunya, un projecte pioner a l’Estat espanyol i una eina clau per controlar periòdicament l’evolució del frau fiscal i ser més efectius a l’hora de combatre’l.

Quant a l’àmbit organitzatiu, ha posat en relleu la nova estructura de l’ATC, i la creació de la nova xarxa d’oficines territorials, dels cossos tributaris propis de gestors i inspectors, i d’una unitat específica de governança de dades.

Les actuacions destacables en l’àmbit tecnològic es fonamenten en la posada en marxa i desenvolupament de la nova seu electrònica, la potenciació de l’Administració telemàtica, la implementació del sistema e-SPRIU i la millora del G@UDI, i les noves eines d’analítica de dades.

Pel que fa a l’àmbit normatiu, ha esmentat l’aprovació del Codi Tributari de Catalunya, la creació de nous impostos propis, la reformulació de la Junta de Tributs i la regulació de noves obligacions d’informació.

Finalment, en l’àmbit col·laboratiu, ha destacat la creació del Consell Fiscal de Catalunya, la xarxa Tributs de Catalunya, la implementació del nou model de relació amb el contribuent i la col·laboració amb els col·lectius d’intermediaris tributaris.

Eduard Vilà ha descrit també la situació actual de l’Agència, presentant les principals actuacions i resultats lligats als àmbits anteriors, i ha dibuixat el panorama de futur i els reptes que vol assumir l’ATC en els pròxims anys per esdevenir l’Administració tributària de referència a Catalunya; una administració moderna en consonància amb les tendències internacionals més avançades pel que fa a servei als ciutadans, innovació tecnològica, cooperació, qualitat, transparència i bones pràctiques.

En aquest sentit, ha posat l’èmfasi en els objectius que l’ATC s’ha marcat com a fites a assolir: el desenvolupament de l’estructura de l’Agència; la consolidació del desplegament funcional i territorial iniciat el 2017; l’aprovació d’un nou Pla de lluita contra el frau fiscal 2019-2022; la consolidació d’un model de governança de dades per a l’obtenció d’informació de valor i estratègica; i la implantació de noves funcionalitats telemàtiques, les notificacions electròniques i un nou model de relació amb el contribuent (SRC) per aprofundir en el desplegament de l’Administració electrònica i la digitalització de l’organització.