11/07/2018

El dia 10.07.2018 ha entrat en vigor l’Ordre VEH/106/2018, de 2 de juliol, per la qual s’amplia la col·laboració social per al pagament per via electrònica, mitjançant el càrrec en compte de la persona obligada al pagament, de les autoliquidacions presentades telemàticament (DOGC núm. 7659, de 9.07.2018).

 Per donar compliment a aquesta Ordre, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) posa a disposició dels intermediaris tributaris una nova funcionalitat dins la carpeta de tramitació de la seu electrònica que els permetrà fer el pagament telemàtic de les autoliquidacions que presentin en representació de terceres persones mitjançant el càrrec en el compte de l’obligat tributari.

Es tracta d’una novetat important —fins ara únicament era possible fer el càrrec en el compte de la persona que feia la presentació—, que respon als objectius de millora progressiva i increment de l’eficiència del servei que l’Agència presta als contribuents.

Per poder utilitzar aquesta nova funcionalitat, la persona o entitat ordenant ha de complir els requisits següents:

– Ha d’estar adherida a algun dels convenis o acords de col·laboració que l’ATC tingui subscrits o subscrigui amb els diferents col·legis i associacions professionals, ens o empreses de serveis, per a la presentació i el pagament de declaracions i autoliquidacions per via telemàtica en nom de terceres persones.

– Ha de tenir acreditada i conservar a disposició de l’ATC la representació de l’obligat al pagament en els termes que estableixen l’article 46 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’article 111 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs. En qualsevol moment, l’ATC pot requerir la justificació d’aquesta acreditació, que haurà d’incloure, amb la signatura de l’interessat, una clàusula d’autorització expressa a favor del representant, per al càrrec en el compte de l’obligat al pagament.

D’altra banda, el compte de la persona obligada al pagament en el qual s'ordena el càrrec també ha de complir uns requisits concrets:

– La persona obligada al pagament n'ha de ser la titular o ha de constar com a autoritzada al càrrec.
– El compte informat ha d'admetre el càrrec en compte.
– El compte ha d'estar obert en una entitat de crèdit autoritzada per a la col·laboració en la gestió recaptatòria amb l'ATC.