03/07/2018

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat a la seu electrònica la Memòria d’activitat de l’exercici 2017, que recull la informació més rellevant sobre la seva organització i funcionament, els recursos humans i materials, les actuacions i activitats que desenvolupen les àrees centrals i les oficines territorials en l’exercici de les funcions relacionades amb l’aplicació dels tributs propis i els cedits a la Generalitat de Catalunya, així com informació sobre els reptes de futur que vol assolir en el marc del seu compromís amb la qualitat i la millora contínua dels serveis que presta als ciutadans.

L’any 2017 ha comportat el desplegament territorial i funcional de l’Agència, amb la internalització de les funcions que fins al moment havien desenvolupat les oficines liquidadores de districte hipotecari, dependents del Deganat Autonòmic de Registradors de la Propietat, Mercantil i de Béns Mobles, que han estat assumides amb personal propi. S’han creat i dotat 15 noves oficines territorials pròpies de l’Agència i 13 oficines de serveis tributaris compartides amb administracions locals, que se sumen a les tres delegacions de Girona, Lleida i Tarragona i es complementen amb els 162 punts de servei de la xarxa de Tributs de Catalunya. Amb aquest desplegament territorial, l’ATC millora el servei d’assistència als contribuents, comparteix informació per prevenir i reduir el frau fiscal i augmenta l’eficàcia recaptatòria.

Així mateix, l’ATC ha incrementat la seva plantilla, que el 31 de desembre de 2017 és de 698 treballadors, amb un augment del 74,5% respecte del desembre del 2016.

Per donar cobertura normativa al desenvolupament territorial i funcional de l’ATC, s’ha aprovat l’Ordre VEH/117/2017, que en regula l’estructura organitzativa; modifica les funcions d’algunes de les seves àrees; crea les oficines centrals de gestió, inspecció i recaptació, especialitzades funcionalment i amb abast competencial únic per a tot el territori, i estableix els nous serveis territorials constituïts per les delegacions i oficines.

En l’àmbit de la recaptació executiva, aquest desplegament significa que l’Agència ha iniciat el camí per esdevenir finalment l’Administració de referència a Catalunya, ja que tasques fins ara encomanades a l’Agència Estatal d’Administració Tributària s’han assumit amb personal propi, s’han desenvolupat noves modalitats d’embargament i s’ha continuat signant convenis amb diferents administracions locals i supralocals en el marc de Tributs de Catalunya, entre els quals destaca pel volum de deutes gestionats, el Servei Català de Trànsit.

En conjunt, la informació que conté aquesta memòria permet obtenir una visió global de l’orientació estratègica de l’Agència i les seves línies d’actuació, i avaluar el nivell d’assoliment dels seus objectius, que giren a l’entorn de 4 eixos: contribuir al finançament de la Generalitat de Catalunya, lluitar contra el frau fiscal, donar informació i assistència al contribuent, i impulsar la col·laboració social en l’àmbit tributari.

Quant al finançament de la Generalitat de Catalunya, la recaptació líquida dels tributs gestionats per l’ATC durant el 2017 ha estat de 3.220.344.935,70 euros, fet que significa un increment del 12,13% respecte de l’exercici anterior.

Pel que fa a la lluita contra el frau fiscal, i en el marc del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018, durant l’any 2017, els òrgans de gestió, inspecció i recaptació de l’ATC han dut a terme 48.000 actuacions de lluita contra el frau en relació amb els tributs gestionats per l’Agència i els deutes de dret públic dels diferents ens i organismes de la Generalitat de Catalunya no ingressats en període voluntari. Els resultats totals d’aquestes actuacions han suposat el descobriment d’un deute tributari per import de més de 196 milions d’euros, un 15% superior als 170 milions del 2016.

Amb referència a l’objectiu de donar informació i assistència al contribuent, durant l’any 2017 s’han emès un total 121.193 tiquets d’atenció presencial, a banda de les més de 20.000 cites prèvies per elaborar autoliquidacions.

Pel que fa a l’impuls de la col·laboració tributària amb la resta d’administracions i operadors tributaris, cal posar en relleu que el 2017 el nombre de pagaments telemàtics ha continuat mantenint l’evolució positiva dels darrers anys, però fortament impulsada per la implementació de la presentació telemàtica obligatòria per a determinats col·lectius, vigent des del mes de juny per raó de l’Ordre VEH/85/2017. En conjunt, el 2017 cal destacar l’increment del 70% dels pagaments telemàtics respecte del 2016 i l’assoliment de l’objectiu anual previst (objectiu: 40%, resultat: 50,27%, assoliment del 126%). Quant a l’import, s’ha superat la xifra de 1.800 milions d’euros pagats telemàticament, cosa que significa més de la meitat de l’import total recaptat per l’ATC. En comparació amb els 1.010 milions de pagament telemàtic del 2016, el resultat del 2017 suposa un increment de l’import recaptat telemàticament del 81%.

D’altra banda, un altre fet rellevant del 2017 és la creació de la seu electrònica de l’Agència, mitjançant l’Acord de govern 14/2017, de 21 de febrer, i l’aposta ferma per la tramitació telemàtica, amb l’establiment, a partir de l’1 de juny de 2017, mitjançant l’Ordre VEH/85/2017, d’11 de maig, de l’obligació d’ús dels mitjans electrònics en les presentacions i pagament de diverses autoliquidacions per a determinats obligats tributaris. Més enllà d’aquesta regulació normativa de la seu electrònica de l’Agència, s’ha produït un important desenvolupament informàtic que apropa ciutadans i professionals als serveis electrònics d’aquesta Administració tributària.

Finalment, cal destacar, en relació amb els reptes per al 2018 —any en què l’Agència celebra el seu 10è aniversari—, la consolidació del desplegament de l’ATC i el desenvolupament de la nova estructura organitzativa; l’avaluació del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2015-2018 i la implementació d’un nou Pla amb abast 2019-2022; la creació d’un nou model de relació amb el contribuent, i la consolidació de la recaptació executiva amb la finalitat que l’Agència esdevingui l’Administració de referència a Catalunya en aquest àmbit.

Més informació