23/03/2018

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) de l’Ajuntament de Barcelona han signat, el 21 de març de 2018, un Protocol per a l’intercanvi de dades de caràcter tributari.

Aquest protocol s’estableix en desenvolupament de la clàusula 7 del Conveni que ambdós organismes van subscriure en data 8 de març de 2017 en matèria d’intercanvi d’informació tributària i prestació de serveis tributaris, la qual preveu l’intercanvi d’informació en el marc de la prevenció i la reducció del frau fiscal i dels incompliments tributaris.

L’objecte del Protocol és concretar la cessió d’informació amb transcendència tributària que l’ATC i l’IMH s’han de comunicar recíprocament i periòdicament per al compliment de les seves finalitats d’aplicació dels tributs i de recaptació dels recursos de dret públic, així com establir les condicions per dur a terme la comunicació de les dades.

Aquesta comunicació té com a finalitat la col·laboració entre les administracions tributàries en compliment de les obligacions fiscals en l’àmbit de la seva competència, a l’empara del que estableix l’article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Amb la signatura d’aquest protocol, ambdós organismes reforcen la seva col·laboració en matèria d’intercanvi de dades tributàries i prestació de serveis tributaris, amb l’objectiu de cooperar fermament en la lluita contra el frau fiscal i millorar el servei que s’ofereix als ciutadans, des de la seguretat, la transparència i la protecció en el tractament de la informació.