01/03/2018

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha recaptat (en import contret) durant el 2017 un total de 3.254 milions d’euros pels tributs propis i cedits, la qual cosa representa un increment del 12,35% respecte del 2016, segons les dades que presenta lInforme trimestral dels tributs de la Generalitat de Catalunya corresponent al 4t trimestre de l’any, publicat pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

Entre els tributs gestionats per l’ATC, el més important a nivell quantitatiu és l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), que ha registrat un increment del 17,89%. En xifres absolutes, ha recaptat 1.948,7 milions d’euros, dels quals 1.475,3 milions corresponen a transmissions patrimonials oneroses (TPO), 461 milions a actes jurídics documentats (AJD) i 12,3 milions a la modalitat d’operacions societàries. 

L’increment de la recaptació també s’explica pel bon comportament de l’impost sobre els habitatges buits (+60,18%), del qual s’han reconegut drets per import de 18,4 milions, 7 milions més que el 2016. 

Pel que fa a la resta de tributs gestionats per l’ATC, destaquen els següents: 

– L’impost de patrimoni, amb 511,4 milions, creix un 3,22% més que el 2016.

– L’impost de successions i donacions, amb 458,7 milions, disminueix lleugerament
(-1,26%): decreix la modalitat de successions (-4,34%) per la variabilitat del nombre de causants, del seu patrimoni i composició; però, en canvi, creixen les donacions l’11,05%.

– Els tributs relacionats amb el joc, amb 212 milions recaptats, també registren un creixement del 5,31 %.

– L’impost sobre les estades en establiments turístics ha recaptat 52,5 milions d’euros, un 10,19% més que el 2016.

– L’impost sobre grans establiments comercials registra una disminució del 3,90% respecte de l’any anterior, amb un contret de 14,8 milions d’euros. 

D’altra banda, pel que fa als tributs propis creats per la Generalitat l’any 2017: sobre les begudes ensucrades envasades i sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics, presenten un import contret de 22,7 milions i 7,4 milions, respectivament; una recaptació inferior a la prevista, ja que no es correspon a un exercici anual perquè van entrar en vigor l’1 de maig i l’1 d’abril, respectivament. 

Quant als impostos ambientals —l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial—, els drets reconeguts han estat de 0,9 milions i 3,2 milions, respectivament, fet que suposa una disminució del 5,13% i un increment del 6,41%, respectivament.

Finalment, l’Informe recull l’impacte negatiu que han tingut sobre els ingressos les anul·lacions del Tribunal Constitucional, en concret la de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques. Aquesta decisió ha obligat a retornar amb interessos totes les quantitats recaptades fins al 6 de juliol del 2016, data de la sentència (-27,4 milions d’euros). 

Pel que fa als impostos gestionats directament per l’Estat, no subjectes a bestreta i transferits després a la Generalitat, l’import contret és de 387 milions d’euros, un 0,47% més que el 2016. Si a aquesta dada se li sumen els tributs gestionats per l’ATC, el total és de 3.641 milions d’euros, amb un augment del 10,95%. Finalment, si es tenen en compte les bestretes, la recaptació per impostos l’any 2017 arriba als 21.842 milions d’euros, un 11,74% més que l’exercici anterior.